Všeobecné obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky, reklamační řádVšeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 01. 07. 2023

Obchodní podmínky internetového obchodu www.hunsed.cz

 

1. Základní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.hunsed.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.hunsed.cz.

 

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“). Údaje prodávajícího jsou následující:

Firma: hunsed s.r.o., se sídlem Jiránkova 1138/2, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 070 89 520, emailová adresa: hunsedinfo@gmail.com, tel.: 721106727, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 294482 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost hunsed s.r.o.“).

 

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

1.4 Je-li kupující podnikatel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

 

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

 

2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky.

 

2.2 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

 

2.3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

 

2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Informace o zboží dostupné na www.hunsed.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

 

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny bez DPH (prodávající není plátcem DPH). K ceně je připočítáváno i dopravné.

 

2.6 Postup při uzavření kupní smlouvy je následující: Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího emailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím emailu hunsedinfo@gmail.com; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Faktura bude zákazníkovi dodána v elektronické podobě po doručení zboží. Změna fakturačních a doručovacích údajů na faktuře není po doručení objednávky možná.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

 

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

 

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

 

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím.

 

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

 

3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží a přímé náklady za vrácené zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou kupujícímu-spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

 

3.7 V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: formou jednostranného právního jednání (např. vyplněním vzorového formuláře na www.hunsed.cz nebo vyplněním vlastnoručně sepsaného dopisu) zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo e-mailem na adrese hunsedinfo@gmail.com s tím, že písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající v textové podobě potvrdí kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu. Všechny peněžní prostředky za zakoupené zboží, které prodávající od kupujícího-spotřebitele obdržel, (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zvoleného kupujícím-spotřebitelem, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), budou vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce (neurčil-li však kupující-spotřebitel výslovně jinak), a to do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

4. Platební podmínky

 

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

 

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné

 

(i) osobně při převzetí zboží od pracovníka logistické společnosti, je-li zboží zasíláno na dobírku nebo

 

(ii) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího (zboží bude prodávajícím kupujícímu odesláno/předáno po předchozí domluvě v Praze - Řepích, až po přijetí bezhotovostní platby od kupujícího na platební účet prodávajícího).

 

5. Termín dodání a doprava

 

5.1 Zboží bude zákazníkovi dodáno službou uloženka nebo zásilkovna v pracovní dny na kupujícím určené výdejní místo, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.

 

5.2 Zákazník je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, zákazník není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození prodávajícímu se doporučuje provést písemně na email prodávajícího hunsedinfo@gmail.com. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Zákazník si zároveň překontroluje počet balíků na přepravním listě, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků. V případě, že se počet balíků na přepravním listě neshoduje s počtem balíků doručovaných, zákazník přebere zásilku s výhradou v přepravním listě a reklamaci nahlásí prodávajícímu prostřednictvím emailu prodávajícího hunsedinfo@gmail.com.

 

5.3 Osobní odběr je zdarma, a to pouze po předchozí domluvě s prodávajícím v Praze - Řepích. Při vyzvednutí zboží si zákazník s sebou přinese potvrzení o vyzvednutí zboží a doklad totožnosti. Platba je možná pouze předem, a to bezhotovostním převodem na platební účet prodávajícího.

 

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění

 

6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

 

6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

 

6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u závaží (např. jsou-li u závaží drobné odchylky v barevném tónu). U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 

6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě. Společnost hunsed s.r.o. neodpovídá za estetické vady při používání v nevhodném prostředí nebo opotřebení způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-podnikatel v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

 

6.9 Pro kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné, při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, při podstatném porušení smlouvy má kupující-podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

6.10 Pokud zákazník zjistí jiné než zjevné poškození zásilky, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup: Zákazník vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího www.hunsed.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi zásilka doručena. Zákazník nesmí se zásilkou nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Zákazník současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

 

6.11 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím internetových stránek prodávajícího. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace:

 

(i) vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.hunsed.cz a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu nebo

 

(ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

 

6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 10 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

6.13 Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz.

 

6.14 Veškeré další podrobnosti reklamace jsou uvedeny v reklamačním řádu na www.hunsed.cz.

 

7. Závěrečná ustanovení

 

7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

 

7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a objednávky pozdější. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.hunsed.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

 

7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

 

7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

8. Ochrana osobních údajů

 

8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“) a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen "GDPR").

 

8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:

 

a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.

 

b. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.

 

c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího.

 

d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů (právní či účetní poradce), dále přepravním společnostem z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu a dále provozovateli portálu heureka.cz, kterému můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaší emailovou adresu v rámci programu Ověřeno zákazníky. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

 

e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

 

f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.

 

8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

 

8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro uplatnění reklamace

Obchodní podmínky, reklamační řád

Platba a doprava

Copyright 2018 - 2024 © hunsed.cz