Souhlas se zpracováním osobních údajů

Úvod Obchodní podmínky, reklamační řád

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uděluji tímto souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů, jak je uvedeno níže, a jejích zařazením do databáze společnosti hunsed s.r.o., se sídlem Jiránkova 1138/2, Řepy, 163 00 Praha 6, IČO: 070 89 520, zapsaná v obchodní rejstříku v oddílu C, vložce číslo 294482 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Prodávající“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele za účelem mojí evidence, jako zákazníka Prodávajícího při objednání zboží Prodávajícího prostřednictvím uživatelského účtu.

Tento souhlas uděluji jako plně svéprávná fyzická osoba, nebo právnická osoba, popřípadě podnikající fyzická osoba. 


Účel zpracování osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen "GDPR") jsou všechny údaje uvedené v registračním formuláři Prodávajícího shromažďovány, uchovávány a zpracovávány výhradně pro účely usnadnění komunikace se zákazníkem při objednávání zboží od společnosti hunsed s.r.o.

Zpracovávané osobní údaje zákazníka: jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní a emailový kontakt. 


Osobní údaje zákazníka jsou získávány na základě vyplnění formuláře na webové stránce Prodávajícího při registraci uživatelského účtu a objednávky.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány


Osobní údaje zákazníka budou uchovávány do doby odvolání souhlasu zákazníka, nejdéle však na dobu 5 let.

 

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám


Prodávající neposkytne ani žádným způsobem nezpřístupní získané osobní údaje na základě tohoto souhlasu třetí osobě bez souhlasu zákazníka. Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a v elektronické podobě. Zákazník bere na vědomí, že Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. K osobním údajům zákazníka bude mít přístup Prodávající, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje zákazníka. Těmito osobami jsou zejména právní a účetní poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

 

Práva zákazníka související s ochranou osobních údajů

 

Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

 

Odvolání, oprava či doplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv bezplatně odvolat. Osobní údaje lze také kdykoliv bezplatně opravit či doplnit. Odvolání, oprava či doplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné provést prostřednictvím webové stránky Prodávajícího, zasláním odvolání souhlasu, opravy či doplnění osobních údajů na e-mailovou adresu Prodávajícího, e-mail: hunsedinfo@gmail.com, nebo zasláním na adresu sídla prodávajícího. Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z tohoto souhlasu.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Osobní údaje poskytujete zákazník zcela dobrovolně. Zákazník nemá žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že osobní údaje zákazník neposkytne, nehrozí mu žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje Prodávajícímu zákazník neposkytne, nebude dokončena registrace uživatelského účtu a nebude dokončena objednávka zákazníka.

 

Prohlášení Prodávajícího

 

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat, shromažďovat a uchovávat osobní údaje zákazníka v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat, shromažďovat a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci a třetí osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací u Prodávajícího.

Obchodní podmínky, reklamační řád

Platba a doprava

Copyright 2018 - 2024 © hunsed.cz