Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Tento reklamační řád je vypracován obchodní společností hunsed s.r.o., se sídlem Jiránkova 1138/2, Řepy, 163 00 Praha 6 IČ: 070 89 520, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294482 (dále jako „prodávající“), který provozuje na svých internetových stránkách www.hunsed.cz, internetový obchod (dále jako „e-shop“) a za tímto účelem vydal všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“), které jsou dostupné na internetových stránkách www.hunsed.cz, a které odkazují v čl. 6.14 VOP na tento reklamační řád, který upravuje práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka vyplývající z vadného plnění u zboží a z uplatnění nároků ze záruky (dále jako „reklamační řád“).

 

1.2. Reklamační řád je vypracován v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“) a ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jako „ZOS“). Obsahuje-li v téže věci reklamační řád odchylné ujednání než všeobecné obchodní podmínky, použije se úprava obsažená v reklamačním řádu. Prodávající prohlašuje, že některé otázky práv z vadného plnění jsou upraveny též ve všeobecných obchodních podmínkách.

 

1.3. Reklamační řád se týká výhradně vztahů mezi prodávajícím a zákazníkem, který má v úmyslu zakoupit od prodávajícího zboží a není přitom právnickou osobou, ani osobou, která zboží objednává v rámci své samostatné výdělečné činnosti, anebo podnikatelské činnosti.

 

1.4. Prodávající prohlašuje, že reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek. Reklamační řád je vyhotoven v českém jazyce.

 

1.5. Prodávající prohlašuje, že reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou. Prodávající dále prohlašuje, že odpovídá za všechny výrobní skryté vady, které má zboží při převzetí zákazníkem, a které se vyskytnou během záruční doby.

 

1.6. Prodávající prohlašuje, že neodpovídá za vady v těchto případech:

 

1.6.1. jde-li o vadu, která vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, popř. vyplývá-li opotřebení z povahy zboží;

 

1.6.2. jde-li o vadu, která byla způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, zásahem zákazníka, mechanickým poškozením, popř. nesprávnou údržbou;

 

1.6.3. jde-li o vadu, která vznikla v důsledku vnější události, na kterou neměl dodavatel žádný vliv;

 

1.6.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání, popř. jde-li o opotřebení, které mělo zboží při jeho převzetím zákazníkem;

 

1.6.5. jde-li o vadu, která byla v době převzetí zboží a pro takovou vadu byla mezi stranami sjednána sleva z ceny.

 

2. Uplatnění reklamace, lhůta k uplatnění reklamace

 

2.1. Reklamaci uplatňuje zákazník u prodávajícího, a to na emailové adrese: hunsedinfo@gmail.com, popř. telefonicky na čísle +420 721 106 727.

 

2.2. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace doložit datum koupě zboží prostřednictvím prodejního dokladu či jiným hodnověrným způsobem zachycujícím prodej a koupi zboží (faktura, dodací list apod.). Prodejní doklad je zákazník povinen předložit v originálu anebo v kopii. Zákazník není oprávněn reklamovat zboží pro vadu, pro kterou zboží již bylo reklamováno v minulosti za předpokladu, že na zboží byla uplatněna přiměřená sleva z ceny.

 

2.3. Zákazník je povinen uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají. Pokud je předmětem prodeje/koupě zboží použité, lhůta k uplatnění práv z vadného plnění činí 12 měsíců od převzetí zboží. Je-li zboží předmětem výměny, po tuto dobu neběží nová lhůta k uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění skončí po uplynutí 24 měsíců od převzetí reklamovaného zboží.

 

2.4. Po uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění dle čl. 2.3 reklamačního řádu může zákazník svá práva uplatnit jedině tehdy, dohodnou-li se smluvní strany na zvláštní záruce v daném případě.

 

2.5. Zákazník je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající prohlašuje, že neodpovídá za zvětšení poškození u zboží, které má vadu, o které zákazník ví, a přesto jej užívá. Je-li uplatnění reklamace zákazníkem oprávněné, neběží po dobu reklamačního řízení lhůta pro uplatnění práv.

 

3. Vyřízení reklamace

 

3.1. Prodávající se zavazuje, že rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace a vyrozumí o výsledku a způsobu řešení reklamace zákazníka na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, který zákazník vyplňuje při objednávání zboží přes e-shop prodávajícího. Dodavatel se dále zavazuje, že bude reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. Nárok na uplatnění reklamace zaniká, došlo-li k poškození zboží při přepravě.

 

3.2. Zákazník je povinen si reklamované zboží převzít do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Nepřevezme-li si zákazník reklamované zboží ve lhůtě dle předchozí věty, je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné, popř. je oprávněn reklamované zboží prodat na účet zákazníka. O tomto postupu musí prodávající zákazníka upozornit.

 

3.3. Je-li zákazníkem reklamovaná vada podstatná, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny, na odstranění vady opravou zboží, dodáním nového zboží nebo dodáním chybějícího zboží, anebo má právo odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace u podstatné vady sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu. V opačném případě má práva, jako by šlo o vadu nepodstatnou dle čl. 3.4 reklamačního řádu.

 

3.4. Je-li zákazníkem reklamovaná vada nepodstatná, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno oprávnění prodávajícího na výměnu zboží, pokud ještě nebylo použito, nezpůsobí-li tento postup pro zákazníka nepřiměřené obtíže. Zákazník je povinen volbu způsobu vyřízení reklamace sdělit dodavateli bez zbytečného odkladu.

 

3.5. Právo na dodání nové věci, výměnu zboží, přiměřenou slevu z ceny či odstoupení od smlouvy, má zákazník bez ohledu na charakter vady (podstatná x nepodstatná), pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, popř. pro větší počet vad.

 

4. Závěrečná ustanovení

 

4.1. Jakost při převzetí je upravena ve VOP, konkrétně v čl. 6 VOP. Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním všeobecných obchodních podmínek prodávajícího při objednávání zboží.

 

4.2. Poskytl-li prodávající zákazníkovi nad rámec svých povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud ze záručního listu, popř. smlouvy nevyplývá něco jiného.

 

4.3. Je-li reklamace uznána prodávajícím za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Není-li reklamace uznána prodávajícím za oprávněnou, má zákazník právo obrátit se na příslušný soud.

 

4.4. Tento reklamační řád je platný od 01. 07. 2023. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí na příslušný smluvní vztah reklamační řád platný a účinný v době uzavření smlouvy.

Obchodní podmínky, reklamační řád

Platba a doprava

Copyright 2018 - 2024 © hunsed.cz